defer

defer #

用于确保程序在执行完成后,会调用某个函数,一般是执行清理工作。

Defer 的用途跟其他语言的 ensurefinally 类似。

当 defer 释放锁遇到尾递归 #

var mut = sync.Mutex{}
func tailRec(i int) int {
  mut.Lock()     // 加锁
  defer mut.Unlock() // defer 释放锁
  if i == 10 {
    return i
  }
  i++
  return tailRec(i)  // return 尾递归
}

以上代码执行会发生死锁,原因是 return 语句后的命令先执行,赋值给匿名返回值后,再调用 defer, 因此尾递归中 tailRec 的加锁会在 defer 释放锁之前进行,形成死锁。

根因是 golang 处理 defer 和 return 的顺序为, 计算 return 语句的返回值、赋值给匿名 / 有名返回值 ->defer->RET 退出函数


本文访问量

本站总访问量

本站总访客数 人次