ssh

ssh #

ssh-keygen #

代理 #

ssh -o ProxyCommand='socat - SOCKS4A:myproxy:%h:%p,socksuser=nobody' user@host

# SOCKS5
ssh -o ProxyCommand='socat - "SOCKS5:%h:%p|tcp:myproxy:1080"' user@host

# http
ssh -o ProxyCommand='socat - "PROXY:%h:%p|tcp:myproxy:80"' user@host

参考:


本文访问量

本站总访问量

本站总访客数